Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest metodą analityczną, która skupia się na wewnętrznej lub rzeczywistej wartości akcji. Zgodnie z teorią analizy fundamentalnej, cena akcji w dłuższej perspektywie czasowej będzie zawsze dążyć do tej wartości. Analiza fundamentalna uwzględnia przychody, zyski, marże zysku i inne dane faktograficzne, aby przewidzieć przebieg cen akcji. Jak można skorzystać z analizy fundamentalnej, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki inwestycyjne?

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest techniką stosowaną przy podjęciu decyzji odnośnie kupna konkretnej akcji. Celem analizy fundamentalnej jest ustalenie, czy dana akcja jest zaniżona lub zawyżona. Wewnętrzną lub rzeczywistą rynkową wartość akcji określa się poprzez skupienie się na rozwoju danej spółki. Analiza techniczna, w przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, nie uwzględnia sprawozdania finansowego i opiera się na bieżących zmianach cen akcji.

Jak możesz zastosować analizę fundamentalną?

Analiza fundamentalna może być przeprowadzona na różnych poziomach. Przed zakupem akcji zaleca się, aby zapoznać się z różnymi poziomami.

Najszerszym poziomem, na którym należy się skupić, to gospodarka jako całość. Kiedy zastosujesz ten poziom analizy, to spoglądasz na gospodarkę całego kraju. Sytuacja ekonomiczna danego kraju ma duży wpływ na wahania cen akcji i kiedy gospodarka danego kraju dobrze sobie radzi, to popyt na różne produkty i usługi będzie wzrastał. W związku z tym przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć swoje zyski, co adekwatnie spowoduje wzrost cen akcji.

Kolejnym poziomem zainteresowania jest konkretny sektor lub nisza. Na tym poziomie koncentrujesz się na sektorze, w którym działa dana firma. Niektóre sektory mają lepsze perspektywy i są bardziej opłacalne od innych. Przykładowo sklepy detaliczne stale tracą klientów na rzecz sklepów internetowych. Tego typu wydarzenia mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na ceny akcji firm, które działają w tym danym sektorze.

Kiedy stosujesz analizę fundamentalną, przez większość czasu skupiasz swoje wysiłki na indywidualnym udziale. W dalszej części artykułu wyjaśnimy, w jaki sposób można określić, czy firma radzi sobie dobrze z fundamentalnym punktem widzenia.

Wskazówka: Analiza fundamentalna jest głównie wykorzystywana w przypadku akcji, jednak może być również stosowana w przypadku innych papierów wartościowych, takich jak obligacje i instrumenty pochodne.

Podstawy: czy firma ma przewagę nad konkurencją?

Podstawą analizy fundamentalnej jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo ma przewagę nad konkurencją. Czy firma osiąga lepsze wyniki od swojej konkurencji? Aby stwierdzić czy rzeczywiście tak jest, to należy przeanalizować działalność firmy i porównać jej wyniki z wynikami firm działających w tym samym sektorze.

Sprawdź, czy firma ma dużą przewagę nad innymi firmami. Jeśli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo pozytywnego kształtowania się kursu akcji w przyszłości.

Jakościowa kontra ilościowa analiza

Analiza fundamentalna może zostać podzielona na analizę jakościową i ilościową. Analiza ilościowa skupia się wyłącznie na liczbach. Stosując tego typu analizy można na przykład badać dane dotyczące zysku i obrotów.

Analiza jakościowa koncentruje się na rzeczach mniej namacalnych. Pomyśl o jakości zarządzania lub o planach na przyszłość danej firmy.

Zbadaj opinie wszystkich zainteresowanych podmiotów

Przy przeprowadzaniu analizy fundamentalnej, mądrze jest również zbadać oczekiwania innych stron. Możesz na przykład skupić się na oczekiwaniach firmy co do przyszłego rozwoju. Firmy regularnie publikują swoje zyski i swoje oczekiwania dotyczące zysków.

Inni profesjonalni inwestorzy

Można również skorzystać z analiz dokonanych przez profesjonalnych inwestorów, zwłaszcza gdy mają oni dużą grupę lojalnych zwolenników. Ich opinia może spowodować, że akcje pójdą w określonym kierunku. Co więcej, profesjonalni inwestorzy często mają dogłębną wiedzę na temat konkretnych akcji. Zawsze istnieje szansa, że zauważyli lub odkryli coś, co samemu przeoczyłeś podczas analizy. Należy pamiętać, że dwie pary oczu są lepsze niż jedna, więc wykorzystaj ich analizy, aby dopracować swoje przewidywania. Miej na uwadze, że… nawet najlepsi popełniają błędy!

analiza fundamentalna opinieEksperci regularnie publikują swoje własne recenzje i opinie na temat akcji. Źródło: stockchase.com

Ogólny sentyment (ang. General sentiment)

Ostatecznie, dobrym rozwiązaniem będzie zapoznanie się z ogólnym sentymentem (ang. general sentiment). Aby poznać ogólny sentyment, możesz przeglądać strony internetowe z wiadomościami oraz różne fora. Ogólny sentyment ma silny wpływ na wahania kursów akcji. Panika wśród inwestorów może spowodować dramatyczny spadek kursu akcji. Kiedy dochodzi do krachu cen akcji, ważne jest, aby ustalić, czy jest to spowodowane słabymi wynikami spółki. Kiedy spółka nadal radzi sobie dobrze i ma dobre perspektywy, okres paniki może być idealnym momentem do zakupu nowych akcji.

Różne aktualne drobne informacje lub wiadomości mogą wywołać ostre reakcje w świecie handlu akcjami. Kiedy dyrektor generalny spółki jest na przykład nieobecny przez tydzień z powodu choroby, może to mieć negatywny wpływ na cenę tej akcji. Często zdarza się, że plotka (która później wydaje się fałszywą informacją) ma silny wpływ na ceny akcji. Przykładowa pogłoska, która może mieć silny wpływ na cenę akcji, dotyczy potencjalnego przejęcia.

Które raporty są publikowane przez firmę?

Spółki, które są notowane na giełdzie, muszą okresowo udostępniać swoje dane finansowe. Na podstawie tych danych, można określić kondycję i stabilność danej spółki. Można skorzystać z zestawienia bilansowego, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Zestawienie bilansowe

Zestawienie bilansowe przedstawia aktywa i zadłużenie spółki w danym momencie. Po lewej stronie można zapoznać się z aktywami, środkami pieniężnymi i zapasami firmy.

Po prawej stronie zestawienia bilansowego znajdują się pasywa i kapitał własny. Kapitał własny pokazuje ilość pieniędzy, które zostały zainwestowane przez udziałowców. Możesz również sprawdzić wielkość długów, które posiada firma, a także dowiedzieć się, czy firma odłożyła na bok część swojego zysku.

Zestawienie bilansowe może Ci dostarczyć ciekawych informacji dotyczących kondycji finansowej firmy. Będziesz mógł ustalić, czy firma posiada wiele długów. Trzeba mieć na uwadze, że taki bilans nie pokazuje aktualnej rentowności firmy.

zestawienie bilansowePrzykładowe zestawienie bilansowe

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym, które przedstawia długoterminowe finanse danego przedsiębiorstwa. Dane finansowe są zazwyczaj kwartalne lub roczne. Zazwyczaj w takim sprawozdaniu prezentowane są następujące dane:

 • Obrót-netto: wszystkie przychody spółki w tym okresie
 • Zysk brutto: przychody pomniejszone o koszty, które są swobodnie związane z obrotem.
 • Wynik operacyjny: zysk pomniejszony o ogólne koszty operacyjne.
 • Wynik normalnych operacji przed spłatą odsetek: kwota, która pozostaje po potrąceniu nadzwyczajnych dochodów i kosztów.
 • Wynik normalnej działalności przed zapłatą podatku: zysk przedsiębiorstwa przed zapłatą podatku.
 • Wynik po zapłaceniu podatku: zysk, który pozostaje po zapłaceniu podatku.

rachunek zysków i stratPrzykład rachunku zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wskazuje na płynność finansową przedsiębiorstwa. Czasami firma może być rentowna, ale nadal może cierpieć na brak pieniędzy. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy firma posiada tzw. zyski papierowe, które są wykazywane w dokumentacji finansowej, ale które nie zostały jeszcze przez nią otrzymane. Kluczowe znaczenie ma zbadanie, czy przedsiębiorstwo ma nadal wystarczającą ilość pieniędzy, aby wypełnić swoje zobowiązania. Rozróżnia się 3 źródła pieniędzy:

 • Pieniądze na inwestycje (CFI): środki pieniężne, które są przeznaczane na inwestycje.
 • Pieniądze na finansowanie (CFF): środki pieniężne, które zostały wykorzystane lub otrzymane po udzieleniu lub zaciągnięciu pożyczki.
 • Operacyjny przepływ pieniężny (OCF): pieniądze, które pochodzą bezpośrednio z codziennej działalności operacyjnej firmy.

Wielu inwestorów przykłada dużą wagę do rachunku przepływów pieniężnych spółki. Mądrzy księgowi mogą przykładowo manipulować rentownością firmy poprzez zabawę kosztami amortyzacji. Manipulowanie przychodzącymi przepływami pieniężnymi jest o wiele trudniejsze:

rachunek przepływów pieniężnychPrzykład rachunku przepływów pieniężnych

Które podstawowe wskaźniki są ważne?

Sprawozdanie roczne odgrywa ważną rolę w analizie fundamentalnej, dlatego przed zakupem akcji zaleca się zapoznanie z raportem rocznym spółki. Na podstawie danych zawartych w raporcie rocznym można łatwo określić, czy spółka jest w dobrej kondycji finansowej, czy też nie.

Badając kondycję finansową spółki można określić, czy mądrą decyzją będzie zakupienie akcji w tym momencie. W tej części artykułu zostaną omówione ważne podstawowe wskaźniki, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zysk na akcję

Wyliczenie zysku na akcję jest dziecinnie proste. Aby określić zysk przypadający na jedną akcję, dzielimy zysk netto przez liczbę wyemitowanych akcji. Zysk na akcję można wykorzystać do określenia, czy wystąpił pozytywny trend. Pozytywnym znakiem jest, kiedy zysk na akcję stopniowo wzrasta w ciągu ostatnich lat.

Stosunek ceny do zysku

Innym ważnym wskaźnikiem jest stosunek ceny do zysków, który pokazuje ile potrzeba lat, żeby odzyskać aktualną cenę akcji. Aby obliczyć ten wskaźnik, należy podzielić zysk na akcję przez liczbę wyemitowanych akcji. Niski wskaźnik może wskazywać, że dana akcja jest zaniżona i może to być bardzo dobry moment na zakupienie akcji.

Z drugiej strony, gdy wynik proporcji jest wysoki, to może być powód, aby nie kupować danej akcji. Tego typu akcje są często bardzo spekulacyjne. Akcje o bardzo wysokim stosunku ceny do zysków są często przedsiębiorstwami dopiero rozpoczynającymi swoją działalność.

Ogólnie rzecz biorąc, portfele akcji o niskim stosunku ceny do zysku osiągają lepsze wyniki niż portfele o wyższym wskaźniku. Zaletą tego wskaźnika jest to, że można szybko określić, czy dana akcja jest zawyżona czy zaniżona. Niemniej jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę również inne czynniki i wskaźniki.

Dywidenda na akcję

Niektóre spółki dokonują podziału części zysku poprzez wypłatę dywidendy. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszym artykule o nazwie czym jest dywidenda. Dywidenda na akcję wskazuje, jaką część dywidendy otrzymasz za swoją akcję. Można to łatwo obliczyć, dzieląc całkowitą dywidendę przez liczbę wyemitowanych akcji. Rosnąca dywidenda na akcję może uczynić inwestycję w tę akcję bardziej atrakcyjną.

Dywidenda na akcję jest również określana jako stopa dywidendy lub stosunek dywidendy do ceny. Jest to procent od wartości akcji, który jest wypłacany w formie dywidendy. Kiedy używasz stopy dywidendy do obliczenia swojej dywidendy, łatwiej jest porównać wynik z innymi akcjami.

Wartość Księgowa Na Akcję

Kapitał własny spółki składa się z wszystkich aktyw danej firmy minus zobowiązania. Jeśli podzielimy tę wartość przez całkowitą liczbę akcji, otrzymamy kapitał przypadający na jedną akcję lub kapitał przypadający na jeden udział. Jest ona również określana jako wartość wewnętrzna akcji. Kiedy cena akcji jest niższa niż kapitał przypadający na jedną akcję, to wtedy może być ciekawy moment na zakup akcji.

Bardziej zaawansowane wskaźniki podstawowe

Podczas wykonywania analizy fundamentalnej można korzystać z różnych wskaźników fundamentalnych. Kiedy chcesz wykonać kompletną analizę, możesz również użyć tych zaawansowanych wskaźników fundamentalnych.

RORC lub stopa zwrotu z kapitału regulacyjnego

Jest to bardzo ciekawa liczba, jeśli chodzi o handel w firmach, dla których badania mają ogromne znaczenie. Aby obliczyć tę liczbę, należy podzielić bieżący obrót brutto przez wydatki na Badania i Rozwój. Wynik pozwoli na określenie, czy zainwestowane pieniądze zaowocowały dodatkowym obrotem.

Należy wziąć pod uwagę, że nie zawsze istnieje silny związek pomiędzy badaniami a zyskami. Dodatkowe zyski generowane przez badania mogą być osiągnięte dopiero po latach od zakończenia badań.

Stopa zwrotu z kosztów (ang. Yield on cost)

Yield on Cost (YOC) to stopa zwrotu z dywidendy z początkowej inwestycji. Stopa zwrotu z kosztu nie jest zbyt przydatna przy sporządzaniu prognoz dotyczących ceny akcji, ponieważ w zależności od tego, kiedy dokonano inwestycji, cena akcji jest niższa lub wyższa. Wahania ceny akcji nie są uwzględniane w ramach tego wskaźnika, dlatego YOC jest przede wszystkim przydatny do obliczenia Twojego zwrotu z inwestycji.

Zmienność

Kiedy rozważasz zainwestowanie pieniędzy, to można również przyjrzeć się zmienności cen akcji. Kiedy cena akcji jest bardzo niestabilna, często jest to zły znak… dowód niepewności. Twoja analiza powinna dokładnie zbadać źródło tej niepewności. Jeśli szukasz stabilnych inwestycji, to lepiej zignoruj akcję o zmienności swoich cen. Mimo to zmienne akcje oferują dużo możliwości. Kupując takie akcje w odpowiednim momencie, możesz osiągnąć ogromny zwrot z inwestycji.

Jak wykorzystać arkusz zleceń

Brokerzy często oferują możliwość korzystania z arkusza zleceń, która dokładnie przedstawia, ilu inwestorów planuje kupić lub sprzedać daną akcję. Liczby te są interesujące w krótkim okresie: pomaga to przewidzieć, czy cena akcji wzrośnie, czy spadnie w najbliższej przyszłości. Arkusz zleceń (ang. order book) może być również wykorzystany jako część Twojej strategii długoterminowej, ponieważ możesz go wykorzystać, aby znaleźć atrakcyjny moment na rozpoczęcie inwestycji w akcje. Istnieją jednak lepsze sposoby i metody niż korzystanie z arkusza zleceń, aby dokonać właściwych prognoz długoterminowych.

Inwestycje kierownictwa

Innym dobrym podejściem jest uważne obserwowanie zarządzania firmą. Jeśli kierownictwo kupuje dodatkowe akcje, to może być to często bardzo pozytywny znak, ponieważ w końcu to kierownictwo firmy jako pierwsze wie, czy ich firma radzi sobie dobrze. Dysponują oni informacjami wewnętrznymi z pierwszej ręki, a ich zachowanie często odzwierciedla aktualną kondycję firmy.

Pamiętaj jednak, żeby samemu zrobić rozeznanie, ponieważ inwestycje kierownictwa nie zawsze automatycznie odzwierciedlają dobry stan firmy. Może jeden z dyrektorów sprzedał część akcji, ponieważ planuje kupić nowy dom, a nie dlatego, że traci zaufanie do firmy, dlatego też zawsze podejmuj decyzje na podstawie wielu danych z analiz fundamentalnych.

Analiza fundamentalna zastosowana na rynku Forex

Kiedy rozmawiamy na temat handlu na rynku Forex, to liczby makroekonomiczne odgrywają bardzo ważną rolę. Ponieważ jest to ogromny rynek, to jedna mała firma może ledwo co wpłynąć na cenę waluty, dlatego też, kiedy skupiasz się na handlu na rynku Forex, to bardzo ważne jest, żeby mieć oko na sytuację gospodarczą i polityczną kraju lub regionu, w którym waluta jest używana. Poniższe wskaźniki mogą pomóc w dokonaniu właściwej analizy:

 • Aktualna stopa procentowa
 • Produkt Narodowy Brutto
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), inflacja i inne wskaźniki wydatków
 • Stopy bezrobocia w danym regionie
 • Zaufanie konsumentów
 • Bilans handlowy kraju
 • Rządowa polityka fiskalna i pieniężna

Czym jest wartość wewnętrzna akcji?

Analiza fundamentalna jest wykorzystywana do określenia wartości wewnętrznej akcji. Wzajemne oddziaływanie podaży i popytu determinuje cenę akcji, która niestety nie zawsze jest doskonałym odzwierciedleniem i przedstawieniem prawdziwych wyników i kondycji firmy stojącej za akcjami. Nawet jeśli firma nie ma odpowiedniego planu lub interesujących perspektyw, hipotezy mogą nadal prowadzić do ogromnego wzrostu cen akcji. Podobnie, niektórzy mają tendencję do masowej sprzedaży swoich akcji w czasie kryzysu, podczas gdy firma nadal osiąga dobre wyniki.

Możesz użyć analizy fundamentalnej do określenia rzeczywistej wartości firmy. Prawdziwi wyznawcy analizy fundamentalnej wierzą, że w dłuższej perspektywie cena akcji będzie stopniowo przesuwać się w kierunku tej rzeczywistej wartości.

Analiza fundamentalna nie jest jednak nauką ścisłą. Eksperci często nie zgadzają się ze sobą i nie istnieje jedna konkretna prawdziwa metoda oceny wewnętrznej wartości akcji. Dwóch inwestorów może mieć dwie zupełnie różne opinie, przy czym jeden z nich kończy sprzedaż swoich akcji, a drugi planuje ich zakup w jeszcze większej ilości. Ważne jest zatem, aby pamiętać, że analiza fundamentalna jest tylko metodą, aby zbliżyć się do rzeczywistej wartości akcji jak najbardziej to możliwe. Prawdziwa wartość akcji zawsze pozostanie dość subiektywna.

Jakie są zalety analizy fundamentalnej?

Analiza fundamentalna jest szczególnie przydatna przy odkrywaniu średnio i długoterminowych możliwości inwestycyjnych. Analizując wyniki można przewidzieć, czy perspektywy dla Twoich akcji lub waluty są pozytywne. Dzięki tym informacjom możesz zdecydować, czy mądrze jest kupić, czy sprzedać sprawdzaną akcję.

Analizując liczby związane z daną firmą, dokonujesz racjonalnych wyborów jako inwestor. Ludzie często podejmują decyzje pod wpływem emocji, co jest dużym błędem. Analiza fundamentalna może pomóc Ci uniknąć podejmowania ważnych inwestycji opartych na Twoich własnych emocjach.

Stosując analizę fundamentalną w odpowiedni i inteligentny sposób, łatwiej będzie Ci określić, kiedy dana akcja jest przedmiotem zbyt taniego lub drogiego obrotu. W ten sposób będziesz wiedział, czy mądrze jest inwestować, gdy następuje korekta rynku.

Jakie są wady analizy fundamentalnej?

Ludzie również napotykają na różne niedogodności przy dokonywaniu swoich fundamentalnych analiz. Przeprowadzenie właściwej i szczegółowej analizy fundamentalnej jest zadaniem bardzo czasochłonnym: trzeba łączyć informacje i dane uzyskane z różnych źródeł, aby otrzymać jasny i wartościowy przegląd, dlatego też, tworzenie analizy fundamentalnej może być złożoną kwestią, która często nie jest odpowiednia dla traderów, którzy lubią szybko podejmować decyzję.

Wyniki uzyskane z analizy fundamentalnej są często wynikami długoterminowymi, dlatego też analiza fundamentalna ma niewielką lub żadną wartość dla day traderów. Jeśli wolisz handlować krótkoterminowo, to analiza techniczna może być bardziej wartościowa i użyteczna.

Przeprowadzenie analizy fundamentalnej jest często bardzo ciężkie, szczególnie dla nowych inwestorów. Prawidłowe porównanie różnych źródeł może być trudnym zadaniem, dlatego też większość początkujących inwestorów wybiera analizę techniczną.

Co więcej, analiza fundamentalna oznacza uwzględnienie niespodziewanych sytuacji. Firma może na przykład się bardzo dobrze rozwijać, ale nadal wykazywać złe wyniki. Stało się tak na przykład podczas kryzysu finansowego w 2008 roku oraz podczas kryzysu związanego z korona wirusem w 2020 roku.

Chociaż połączenie analizy fundamentalnej i technicznej okazuje się najlepszym rozwiązaniem, to połączenie ich obu w praktyce jest strasznie trudne do wykonania i wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Prawidłowe wykonanie zarówno analizy fundamentalnej, jak i technicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy jest się pełnoetatowym przedsiębiorcą. Praktyka czyni mistrza i nigdy nie przestawaj próbować… dzięki temu odkryjesz, która metoda będzie dla Ciebie najlepsza!

Krytyka analizy fundamentalnej

Nie każdy wierzy w duże zasługi analizy fundamentalnej. Zwolennicy i miłośnicy analizy technicznej wierzą, że cała wymagana wiedza jest uchwycona w aktualnej cenie danej akcji. Według nich, nie ma sensu próbować określać rzeczywistej wartości akcji, lepiej jest rozpoznać wzorce na wykresie i działać zgodnie z nimi.

Zwolennicy skutecznej hipotezy rynkowej uważają, że nie ma możliwości ogólnego pokonania rynku. Zgodnie z tą teorią, akcje są zawsze sprzedawane po najbardziej efektywnej cenie. Rynek natychmiast korzysta z możliwości, które powodują, że znikają one w mgnieniu oka. Szczerze mówiąc, nie jestem zwolennikiem tej wizji. Przeciętny inwestor nie jest aż tak racjonalny i kiedy zastosuje się odpowiednie techniki, można skorzystać z rynku akcji i uzyskać dobry zwrot z inwestycji.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.